สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เล่ม Proceeding การประชุมระดับชาติ 2562

เล่ม Proceeding การประชุมระดับชาติ 2562

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
เรื่อง “'งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม”

1.กลุ่มการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาการจัดการ
2.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ


ภาพประกอบข่าว

 
 
 
 
 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

เล่ม Proceeding การประชุมระดับชาติ 2562

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
เรื่อง “'งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม”

1.กลุ่มการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาการจัดการ
2.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ

" />