สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านวิจัยโดยมีการฝึกอบรม

 1. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยคุณภาพวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562

3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสมวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 

ณ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี ดูรายละเอียดได้ใน www.rpa.or.th  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-1336  , 081-3033-127

เอกสารประกอบข่าว

บันทึกข้อความ - Download Click

ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

www.rpa.or.th  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-1336  , 081-3033-127

" />