สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2562 ดังนี้

1. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ วันทีร่ 3-4 ธันวาคม 2562 (รวม2วัน)

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 18-19-20 ธันวาคม 2562 (รวม3วัน)

3.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่23-24 ธันวามคม 2562 (รวม2วัน)

ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี บรรยายโดย รศ. ดร. โยธิน แสวงดี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ใน website ของสมาคม ”สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-597-1336

เอกสารประกอบข่าว

บันทึกข้อความ - Download Click

ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)