สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติครั้้งที่12 “ธรรมรักษาวิชาการ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ”  : สังคมปริวรรตพิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี ค่าลงทะเบียนคนละ 3500 บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประฃุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรววงการคลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน 097-2344249 หรือ email : suntaree.suk@mail.kmutt.ac.th


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

suntaree.suk@mail.kmutt.ac.th

" />