สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน รุ่นที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทนยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน” รุ่นที่ 1 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1500 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจงกลณี ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมลล์ : huso-shortcourse@vru.ac.th ดาว์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http://huso.vru.ac.th/index.php หรือ QR Code


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

huso-shortcourse@vru.ac.th ดาว์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http://huso.vru.ac.th/index.php หรือ QR Code

" />