สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Academic Forum : In Celebration of the 77th Anniversary of Kasetsart University ภายใต้หัวข้อ “Higher Education and Sustainable Development : Facing Realitirs and lmplementing Change” ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – 16.45 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี กรอกแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ https://mis-services.ku.ac.th/Hu77th/ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-942-8725


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

https://mis-services.ku.ac.th/Hu77th/ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-942-8725

" />