สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 หัวข้อ “ Statistical Challenges in Data-Driven Disruption ” ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cmustat.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5394-3381-5 , 0-5321-7553

เอกสารประกอบข่าว

บันทึกข้อความ - Download Click

ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 หัวข้อ “ Statistical Challenges in Data-Driven Disruption ” ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cmustat.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5394-3381-5 , 0-5321-7553

" />