สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพิบูลวิญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2563 ได้ที่ http://research.psru.ac.th/PBR2020/   หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 055-267000 ต่อ 7230


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพิบูลวิญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2563 ได้ที่ http://research.psru.ac.th/PBR2020/   หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 055-267000 ต่อ 7230

" />