สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลารับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ“มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  - 15 มกราคม 2563 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2504-7588-9


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

http://ird.stou.ac.th/stouconference ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  - 15 มกราคม 2563 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2504-7588-9

" />