สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดทำวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (Mekong-Salween Civilization Studies Journal) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายม) ฉบับ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซด์ http://wwww.tci-thaijo.org/index.php/jnuks ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-961205

เอกสารประกอบข่าว

บันทึกข้อความ - Download Click

ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

http://wwww.tci-thaijo.org/index.php/jnuks ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-961205

" />