สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1/2563

เรียน   อาจารย์ทุกท่าน

     การเสนอร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ เพื่อใช้บังคับเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการวิจัยทั้งทางการแพทย์และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งจะเพิ่มขั้นตอนในการดำเนินงาน ประกอบกับ กพอ. ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ในหัวข้อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระบุว่า “(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอตำแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ”

     ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

      ทั้งนี้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว โดยสามารถ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/esgXE3BT68kBQcLG7

หรือผ่านทาง QR Code

ค่าลงทะเบียน     1,000    บาท 

(ค่าลงทะเบียนสำหรับค่าเอกสารการประชุม  อาหารกลางวัน/อาหารว่าง และเกียรติบัตร) 

การชำระเงิน

โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ ชื่อบัญชี กศ.บป.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บัญชีเลขที่ 126-052975-3  โดยแนบหลักฐานการโอนเงินในระบบลงทะเบียน หรือทาง research.dru@dru.ac.th  ภายใน วันที่ 24 มกราคม  2563

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2890-1801 ต่อ 2082, 2083


ภาพประกอบข่าว

 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

เรียน   อาจารย์ทุกท่าน

     การเสนอร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ เพื่อใช้บังคับเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการวิจัยทั้งทางการแพทย์และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งจะเพิ่มขั้นตอนในการดำเนินงาน ประกอบกับ กพอ. ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ในหัวข้อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระบุว่า “(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอตำแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ”

     ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

      ทั้งนี้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว โดยสามารถ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/esgXE3BT68kBQcLG7

หรือผ่านทาง QR Code

ค่าลงทะเบียน     1,000    บาท 

(ค่าลงทะเบียนสำหรับค่าเอกสารการประชุม  อาหารกลางวัน/อาหารว่าง และเกียรติบัตร) 

การชำระเงิน

โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ ชื่อบัญชี กศ.บป.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บัญชีเลขที่ 126-052975-3  โดยแนบหลักฐานการโอนเงินในระบบลงทะเบียน หรือทาง research.dru@dru.ac.th  ภายใน วันที่ 24 มกราคม  2563

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2890-1801 ต่อ 2082, 2083

" />