สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560

    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

http://research.dru.ac.th/rdi/docdetail.php?docrecno=183


ภาพประกอบข่าว

 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560

    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

http://research.dru.ac.th/rdi/docdetail.php?docrecno=183

" />