สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2

กลุ่มเรื่องข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล ไม้ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ) สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการลงทะเบียน
 โดยจากเดิมวันที่ 2 ตุลาคม เป็นวันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศิจกายน 2560


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2

กลุ่มเรื่องข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล ไม้ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ) สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการลงทะเบียน
 โดยจากเดิมวันที่ 2 ตุลาคม เป็นวันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศิจกายน 2560

" />