สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะมีการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานให้แก่สถาบันอุดมศึกษา จึงขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ และสนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 โทร 0-2039-5547


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะมีการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานให้แก่สถาบันอุดมศึกษา จึงขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ และสนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 โทร 0-2039-5547

" />