สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เชิญเข้าร่วมรับทุนของการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          ขอเชิญเข้าร่วมรับทุนของการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนองานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอ มาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          ขอเชิญเข้าร่วมรับทุนของการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนองานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอ มาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

" />