สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM)  โดยงบประมาณจะเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศ (ไทย-ฝรั่งเศส) สำหรับอาจารย์และนักวิจัยในประเทศไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี ส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM)  โดยงบประมาณจะเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศ (ไทย-ฝรั่งเศส) สำหรับอาจารย์และนักวิจัยในประเทศไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี ส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส

" />