สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

2019-02-23
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒน  เพิ่มเติม
2019-01-30
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบการจัดการ  เพิ่มเติม
2019-01-22
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการ  เพิ่มเติม
2019-01-03
สถาบันวิจัยเข้ารับพรปีใหม่ผู้บริหาร  เพิ่มเติม
2018-11-06
การพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองโครงการทางวิชาการ  เพิ่มเติม
2018-10-05
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบป  เพิ่มเติม
2018-09-10
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยการเขียนข้อเสน  เพิ่มเติม
2018-09-12
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนบูรณาการการวิจั  เพิ่มเติม
2018-09-17
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนงานวิจัยนวัตกรรมพลั  เพิ่มเติม
2018-09-19
การประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญแผนบูรณาการประกอบการเสนอของ  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 50

Designed by Computer Center(DRU)