สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อบรม / สัมมนา

2019-03-06
อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย  เพิ่มเติม
2019-03-06
อบรมโครงการทำงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์จากงานประจำ  เพิ่มเติม
2019-03-06
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพ  เพิ่มเติม
2019-03-06
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  เพิ่มเติม
2019-03-06
เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม
2019-02-26
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7  เพิ่มเติม
2017-05-04
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศ  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 7

Designed by Computer Center(DRU)