วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024

ประวัติ

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการเทียบเท่าคณะ ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและบริการการศึกษา เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา มีรองศาสตราจารย์เรไร ไพรวรรณ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการวิจัยอยู่ในการกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการต่อมา

ปี 2538 สถาบันราชภัฏประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏซึ่งกำหนดชื่อการแบ่งส่วนราชการในมาตรา 10 (4) ให้เป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ปี 2544 สำนักวิจัยและบริการวิชาการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ อยู่ในการกำกับดูแลของรองศาสตราจารย์ทิพวรรณ จันทรสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 ปี 2547 มีประกาศให้สถาบันราชภัฏยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงเปลี่ยนเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ในการกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร มากแจ้ง รองอธิการบดี

ปี 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนามีรองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอยู่ในการกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร มากแจ้ง รองอธิการบดี

ปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนามี ดร.พรศิริ กองนวล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร มากแจ้ง รองอธิการบดีและได้ลาออก
จากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส ดำรงตำแหน่งแทน และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 จากนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จนครบวาระเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2556

ปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนามีรองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี กำกับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนามี ดร.วีรชัย คำธร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ดร.พรศิริ กองนวล ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี กำกับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา จนถึงปัจจุบัน

Loading