วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์

วิสัยทัศน์        

มุ่งเน้นเป็นผู้นำในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม โดยพัฒนาแนวทางใหม่ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน และสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยชาติ
  2. ส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยชาติเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  3. เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพนักวิจัย งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ตามข้อกำหนดของแหล่งทุน
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัย
  7. ส่งเสริม บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
  8. ส่งเสริม สนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อพิทักษ์สิทธิ์อาสาสมัคร

อัตลักษณ์

มุ่งเน้นการสร้างและบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ร่วมมือกับชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

Loading