วันอังคาร, พฤษภาคม 30, 2023

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์

วิสัยทัศน์        

วิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

พันธกิจ

  1. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
    ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของชาติและมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย
  3. เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักวิจัย งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัย
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และปกป้องสิทธ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัย
  7. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
  8. ส่งเสริมสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

อัตลักษณ์

งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย