วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024

แนวทางการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน

1 วิจัยด้านการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.pdf

2 วิจัยด้านการศึกษา โครงการวิจัยด้านการศึกษา.pdf

3 วิจัยด้านวิทยาการจัดการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.pdf

4 วิจัยด้านวิทยาการจัดการ โครงการวิจัยด้านวิทยาการจัดการ.pdf

5 วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.pdf

6 วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์.pdf

7 วิจัยด้านสังคม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.pdf

8 วิจัยด้านสังคม โครงการวิจัยด้านสังคม.pdf

9 แนวทางการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน.pdf

Loading