วันเสาร์, พฤศจิกายน 26, 2022

แบบฟอร์ม คู่มือ ขอรับทุน

แบบฟอร์มเสนอขอทุนวิจัย งบรายได้

แบบ สวพ. 1ช แผนการวิจัย.docx

แบบ สวพ. 1ย/1ด ย่อย เดี่ยว.docx

แบบ สวพ. 2 แบบสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx

R2R

แบบ สวพ. R to R แบบเสนอโครงการวิจัย

ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

(ร่าง) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

Concept paper สำหรับโครงการ (ชุดโครงการหรือโครงการวิจัย).docx

Concept paper สำหรับโครงการ (แผนบูรณาการ).docx

Concept proposal CORR เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564.docx

คู่มือ

คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf

คู่มือการเขียนรายงาน สายวิทย์

คู่มือการเขียนรายงาน สายสังคม

ภาคผนวก

ชี้แจงแบบ ว-1ด+คำชี้แจง (2561)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

3 ยุทธศาสตร์ชาติ

4 นโยบายเป้าหมายของรัฐบาล

5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

6 ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ

7 ตัวอย่างเขียนงบ แผนวิจัย

8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย

9 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี

10 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

11 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์

12 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์

13 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน

14 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน

15 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

16 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

17 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์รายประเด็นปี 2561