วันอังคาร, ตุลาคม 26, 2021

แบบฟอร์ม คู่มือ ขอรับทุน

แบบฟอร์มเสนอขอทุนวิจัย งบรายได้

แบบ สวพ. 1ช แผนการวิจัย.docx

แบบ สวพ. 1ย/1ด ย่อย เดี่ยว.docx

แบบ สวพ. 2 แบบสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx

R2R

แบบ สวพ. R to R แบบเสนอโครงการวิจัย

ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

(ร่าง) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

Concept paper สำหรับโครงการ (ชุดโครงการหรือโครงการวิจัย).docx

Concept paper สำหรับโครงการ (แผนบูรณาการ).docx

Concept proposal CORR เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564.docx

คู่มือ

คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf

ภาคผนวก

ชี้แจงแบบ ว-1ด+คำชี้แจง (2561)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

3 ยุทธศาสตร์ชาติ

4 นโยบายเป้าหมายของรัฐบาล

5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

6 ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ

7 ตัวอย่างเขียนงบ แผนวิจัย

8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย

9 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี

10 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

11 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์

12 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์

13 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน

14 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน

15 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

16 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

17 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์รายประเด็นปี 2561