วันอังคาร, เมษายน 16, 2024

แบบฟอร์ม คู่มือ ขอรับทุน

แบบฟอร์มเสนอขอทุนงบประมาณรายได้ ปี 2566

ประกาศให้ทุนรายได้ (ประเภททั่วไป).pdf

แบบฟอร์มสำหรับโครงการเดี่ยว

แบบ สวพ. 1ย1ด ย่อยเดี่ยว.docx

แบบ สวพ. 2 แบบสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx

แบบฟอร์มสำหรับชุดโครงการ- แผนงานวิจัย

แบบ สวพ. 1ช_แผนการวิจัย.docx

แบบ สวพ. 2 แบบสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx

R2R

ประกาศให้ทุนรายได้ (ประเภท R2R).pdf

1. แบบ ว-R to R.docx

2. แบบ สวพ. 4_หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้ประโยชน์.doc

ทุนนักศึกษา

ประกาศให้ทุนรายได้ (ประเภทนักศึกษา).pdf

หลักเกณฑ์การให้ทุนรายได้ (ประเทศนักศึกษา).pdf

1. แบบ สวพ. นศ.ด..doc

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ประกาศให้ทุนรายได้ (การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์).pdf

แบบ สวพ. การนำไปใช้ประโยชน์.docx

แบบ สวพ. 2 แบบสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx

———————————————————————————–

ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

(ร่าง) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

Concept paper สำหรับโครงการ (ชุดโครงการหรือโครงการวิจัย).docx

Concept paper สำหรับโครงการ (แผนบูรณาการ).docx

Concept proposal CORR เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564.docx

คู่มือ

คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf

คู่มือการเขียนรายงาน สายวิทย์

คู่มือการเขียนรายงาน สายสังคม

ภาคผนวก

ชี้แจงแบบ ว-1ด+คำชี้แจง (2561)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

3 ยุทธศาสตร์ชาติ

4 นโยบายเป้าหมายของรัฐบาล

5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

6 ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ

7 ตัวอย่างเขียนงบ แผนวิจัย

8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย

9 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี

10 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

11 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์

12 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์

13 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน

14 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน

15 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

16 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

17 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์รายประเด็นปี 2561

Loading