รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
4
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ110ฉ2546กศ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนในระดับอุดมศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
A Study of Manpower Needs at the Higher Education Level to Determine the Model and Mission of Higher Education Institutions
ชื่อผู้แต่ง ::
เฉลิมเผ่า อจละนันท์
ปีที่พิมพ์ ::
2546
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
กรุงเทพ
สำนักพิมพ์ ::
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวเรื่อง 1 ::
การศึกษา
หัวเรื่อง 2 ::
ระดับอุดมศึกษา
หัวเรื่อง 3 ::
ภารกิจ
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
424
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000010