ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : dsd
ผู้แต่ง : asdas
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : asds
รหัสบาร์โค้ด : 123
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ :
ผู้แต่ง :
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ :
รหัสบาร์โค้ด :
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : dsd
ผู้แต่ง : asdas
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : asds
รหัสบาร์โค้ด : 12
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : สยาม ยิ้มบัว
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 58-47
รหัสบาร์โค้ด : 58-47
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การสร้างเสริมจิตสำนึกครู
ผู้แต่ง : อาจารย์จีรภัทร อาดนารี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 54-1
รหัสบาร์โค้ด : 54-1
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของประชาชนชุมชนบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : นายปรีชา แสงโชติ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 52-3
รหัสบาร์โค้ด : 52-3
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : อิทธิพลของคติชาวบ้านล้านนาที่ปรากฏผ่านการสร้างสรรค์งานประติมากรรมรูปตัวมอม ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ผู้แต่ง : ณัฐกาญ ธีรบวรกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 52-1
รหัสบาร์โค้ด : 52-1
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวานจาก
ผู้แต่ง : นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-1
รหัสบาร์โค้ด : 59-1
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ผู้แต่ง : ดิเรก สุขสุนัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-2
รหัสบาร์โค้ด : 59-2
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : แนวทางการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ กรณีศึกษา : จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้แต่ง : เฉลิมชัย ศุขไพบูลย์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-3
รหัสบาร์โค้ด : 59-3
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 307 Record : 31 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>