ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : แนวทางการพัฒนาการเบิก–จ่ายของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : สายใจ ชุนประเสริฐ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-36
รหัสบาร์โค้ด : 59-36
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารโปรตุเกส และอาหารมอญ
ผู้แต่ง : ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-37
รหัสบาร์โค้ด : 59-37
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีส
ผู้แต่ง : จันวิภา สุปะกิ่ง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-38
รหัสบาร์โค้ด : 59-38
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาผลการเรียนรู้การปฏิบัติงานผ่านห้องทดลองศูนย์กลางทางไกลในงานควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบกลุ่มมีส่วนร่วม
ผู้แต่ง : พิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่งโชค
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-39
รหัสบาร์โค้ด : 59-39
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ยิ้มสกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-40
รหัสบาร์โค้ด : 59-40
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบริบทอาเซียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-41
รหัสบาร์โค้ด : 59-41
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาความพร้อมต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : มานิตย์ กุศลคุ้ม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-42
รหัสบาร์โค้ด : 59-42
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโปรแกรมเบเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : ประยุทธ นิสภกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-43
รหัสบาร์โค้ด : 59-43
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด สมุทรปราการ
ผู้แต่ง : ณัฐนันท์ มั่นคง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 60-01
รหัสบาร์โค้ด : 60-01
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : บริการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับชาวไทยมุสลิม : ช่องว่างแห่งระบบบริการสาธารณสุขไทย
ผู้แต่ง : กิติยา โต๊ะทอง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 60-02
รหัสบาร์โค้ด : 60-02
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 307 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>