ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอนท่ารำมาตรฐาน " เรือมกันตรึม " จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
ผู้แต่ง : อัชราพร สุขทอง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 อ2550กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000292
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้แต่ง : นางนิตยา จันโทภาสกร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 น2535กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000262
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาศักยภาพของชุมนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่
ผู้แต่ง : มัณฑนา นวลเจริญ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ม2547กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000274
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้นำสตรีต่อบทบาทของครอบครัว ชุมชน สังคม ในการดูแลผู้ชิดเชื้อโรคเอดส์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ผู้แต่ง : ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ภ2542คค
รหัสบาร์โค้ด : 000273
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 พ2548คล
รหัสบาร์โค้ด : 000269
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนด้วยการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านข้าวซ้อมมือหมู่ที่ 11 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ทวีสุข
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 พ2542กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000268
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : โครงการวิจัยบูรณาการ การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 พ2548กป
รหัสบาร์โค้ด : 000270
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง โวหารปละความคิดจากอัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ และศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ์ สุธารัตน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ป2548วห
รหัสบาร์โค้ด : 000266
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคา ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ชวนพิศ แดงสวัสดิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ช2538คช
รหัสบาร์โค้ด : 000255
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุดรธานี สุรินทร์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี เขตคลองเตย และเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 จ-กป
รหัสบาร์โค้ด : 000254
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>