ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฎร้อยเอ็ดปีการศึกษา2545-2546
ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ ดาแก้ว
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ธ2548กศล.2
รหัสบาร์โค้ด : 000190
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนในระดับอุดมศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้แต่ง : เฉลิมเผ่า อจละนันท์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ฉ2546กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000010
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2546-2547
ผู้แต่ง : คณะวิทยาการจัดการ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ค2548คพ
รหัสบาร์โค้ด : 000006
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิเคราะห์ภาวะการหางานทำของบัณฑิตรุ่นที่ 42 ปีการศึกษา 2551
ผู้แต่ง : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ก2553รภ
รหัสบาร์โค้ด : 000225
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2547-2548
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ณ2549กต
รหัสบาร์โค้ด : 000012
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31