ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ( กศ.บป. )
ผู้แต่ง : คณะกรรมการการวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาโครงการ กศ. บป.
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ค2538กว
รหัสบาร์โค้ด : 000123
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์กุหลาบ รัตนสัจธรรม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ก2546กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000122
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา
ผู้แต่ง : ดร.มานิต บุญประเสริฐ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ม2549กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000137
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง ภาระงานสอนของอาจารย์สถาบันราชภัฏภูเก็ตปีการศึกษา 2545
ผู้แต่ง : มลิ ฉันทธำรงศิริ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ม2544ภง
รหัสบาร์โค้ด : 000152
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในทศวรรษหน้า
ผู้แต่ง : นางสาวนิติยา หลานไทย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 มท2542นท
รหัสบาร์โค้ด : 000134
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัยฉบับสรุป เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการแนะแนวมิติใหม่
ผู้แต่ง : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ม2544กก
รหัสบาร์โค้ด : 000135
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการศึกษา เรื่อง ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2543
ผู้แต่ง : นางสาวมุกดา ญาณฐิตวัฒนา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ม2544ขม
รหัสบาร์โค้ด : 000136
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ โพธิ์ศรีทอง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 น2547กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000128
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : จิตลักษณะและสถานการณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี ลีกิจวัฒนะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 พ2551จล
รหัสบาร์โค้ด : 000108
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : แนวทางการปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในฝัน ในจังหวัดจันทบุรี
ผู้แต่ง : รศ.วาณี ภูเสตว์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 ว2549นท
รหัสบาร์โค้ด : 000112
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>