ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง ภาระงานสอนของอาจารย์สถาบันราชภัฏภูเก็ตปีการศึกษา 2545
ผู้แต่ง : มลิ ฉันทธำรงศิริ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ม2544ภง
รหัสบาร์โค้ด : 000152
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในทศวรรษหน้า
ผู้แต่ง : นางสาวนิติยา หลานไทย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 มท2542นท
รหัสบาร์โค้ด : 000134
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัยฉบับสรุป เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการแนะแนวมิติใหม่
ผู้แต่ง : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ม2544กก
รหัสบาร์โค้ด : 000135
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการศึกษา เรื่อง ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2543
ผู้แต่ง : นางสาวมุกดา ญาณฐิตวัฒนา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ม2544ขม
รหัสบาร์โค้ด : 000136
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ โพธิ์ศรีทอง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 น2547กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000128
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : จิตลักษณะและสถานการณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี ลีกิจวัฒนะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 พ2551จล
รหัสบาร์โค้ด : 000108
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : แนวทางการปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในฝัน ในจังหวัดจันทบุรี
ผู้แต่ง : รศ.วาณี ภูเสตว์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 ว2549นท
รหัสบาร์โค้ด : 000112
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2542 - 2546
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี รามสูต
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ป2547กตฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000017
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : โครงการวิจัยสภาพการจัดบริการเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 0-6 ปี
ผู้แต่ง : อุมาพร หล่อสมฤดี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140อ2534สก
รหัสบาร์โค้ด : 000227
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัย การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง : วันเพ็ญ ผ่องกาย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ว2552กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000113
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>