ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการปฎิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปกัมภ์ ปีการศึกษา 2547-2548
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2549กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000050
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางที่พึงประสงค์
ผู้แต่ง : ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2549คล
รหัสบาร์โค้ด : 000213
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครที่สำเร็จปีการศึกษา 2548-2549
ผู้แต่ง : สถานบันวิจัยและพัฒนา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2550คม
รหัสบาร์โค้ด : 000202
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่สำเร็จปีการศึกษา 2547-2548
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2549คม
รหัสบาร์โค้ด : 000215
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการปฎิบัติงานของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2548-2549
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2550กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000195
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฎิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้แต่ง : เสาวณี ใจรักษ์ และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2550คต
รหัสบาร์โค้ด : 000201
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการสำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2548
ผู้แต่ง :
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2549รง
รหัสบาร์โค้ด : 000051
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาณจนบุรี ปีการศึกษา 2548
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2550กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000053
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2547-2548
ผู้แต่ง : รุ้งรวี เอื้อเจริญทรัพย์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ร2549กต
รหัสบาร์โค้ด : 000027
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : สถานภาพการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2548 - 2549
ผู้แต่ง : ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ศ2550สถ
รหัสบาร์โค้ด : 000038
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ] Next>>