ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้แต่ง : วสุธิดา นักเกษม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-17
รหัสบาร์โค้ด : 59-17
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมัก จากน้ำหวานจาก
ผู้แต่ง : ไกรรัช เทศมี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-18
รหัสบาร์โค้ด : 59-18
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การออกแบบไฟสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาด 500 โวลต์แอมป์ โดยใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน
ผู้แต่ง : ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-19
รหัสบาร์โค้ด : 59-19
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมนักศึกษาและความต้องการกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : สมชาย ศรีรักษ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-20
รหัสบาร์โค้ด : 59-20
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : กระบวนการกลุ่มพลิกพื้นผืนป่าเพื่อการเรียนรู้ก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาป่าชุมชนภูน้อย (บ้านนาเจริญ) หมู่ 9, 18 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แต่ง : วีรชัย คำธร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-21
รหัสบาร์โค้ด : 59-21
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การออกแบบและสร้างชุดควบคุมการเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้า ของซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ขนาด 75 ฟารัด 12.5 โวลต์ โดยใช้โซล่าเซลล์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน
ผู้แต่ง : กิตติ กอบัวแก้ว
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-22
รหัสบาร์โค้ด : 59-22
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมชุมชนมัสยิดฟัตฮุ้ลบารี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : วาริด เจริญราษฎร์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-23
รหัสบาร์โค้ด : 59-23
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของผู้ใช้แรงงานต่างด้าวชาวพม่า ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : สุวรรณา นาถนวผดุง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-24
รหัสบาร์โค้ด : 59-24
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : นงเยาว์ อุทุมพร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-25
รหัสบาร์โค้ด : 59-25
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจในประเทศไทย
ผู้แต่ง : จิระพงค์ เรืองกุน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-27
รหัสบาร์โค้ด : 59-27
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>