ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การติดตมผลการปฏิบัติงานของบัณฑืตคณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2545-2546
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา แก้วสุข
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ส2547กต ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000044
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลบัญฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2550-2551
ผู้แต่ง : ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ร2552กต ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000031
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2545-2546
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี สิมะกรพินธ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ส2547กบ
รหัสบาร์โค้ด : 000200
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา เมธธาวีชัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 ค2540ปส
รหัสบาร์โค้ด : 000060
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2544-2545
ผู้แต่ง : อุทุมพร แย้มสุข
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 อ2546กส
รหัสบาร์โค้ด : 000211
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล ตั้งจิตสมคิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 ว2548รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000066
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2544 - 2545
ผู้แต่ง : ดร.อัฎฐวุฒิ สุขสมัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 อ2546กค
รหัสบาร์โค้ด : 000212
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 ช2551กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000093
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพระพุทธศาสนา
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร มากแจ้ง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 160 ส2547รง
รหัสบาร์โค้ด : 000151
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี
ผู้แต่ง : นางสาวนิชาภา พิมพสุต
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 น2547พต ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000160
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>