ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การวิจัยและพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครู : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ผู้แต่ง : ดร. สุรางคนา มัณยานนท์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ส2551รง
รหัสบาร์โค้ด : 000144
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา 9 วัด
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สุภาพร มากแจ้ง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 ส2545รง
รหัสบาร์โค้ด : 000073
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศคึกษากรุงเทพมหานคร เขต3
ผู้แต่ง : นงเยาว์ อุทุมพร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 น2550ปจ
รหัสบาร์โค้ด : 000129
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การติดตมผลการปฏิบัติงานของบัณฑืตคณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2545-2546
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา แก้วสุข
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ส2547กต ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000044
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลบัญฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2550-2551
ผู้แต่ง : ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ร2552กต ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000031
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2545-2546
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี สิมะกรพินธ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ส2547กบ
รหัสบาร์โค้ด : 000200
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา เมธธาวีชัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 ค2540ปส
รหัสบาร์โค้ด : 000060
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2544-2545
ผู้แต่ง : อุทุมพร แย้มสุข
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 อ2546กส
รหัสบาร์โค้ด : 000211
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล ตั้งจิตสมคิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 ว2548รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000066
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2544 - 2545
ผู้แต่ง : ดร.อัฎฐวุฒิ สุขสมัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 อ2546กค
รหัสบาร์โค้ด : 000212
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>