ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : บทบาทของภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านบางตาแผ่น ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-28
รหัสบาร์โค้ด : 59-28
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : ประพัฒน์ เขียวประภัสสร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-29
รหัสบาร์โค้ด : 59-29
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทย นำภูมิปัญญาไทยสู่สากล กรณีศึกษาชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : ศศิอาภา บุญคง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-30
รหัสบาร์โค้ด : 59-30
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาสุขภาพจิตและการนำทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : วาสิณี จิรสิริ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-31
รหัสบาร์โค้ด : 59-31
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของที่อยู่อาศัยชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งมะเซอย่อ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-32
รหัสบาร์โค้ด : 59-32
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : ธัชกร ภัทรพันปี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-33
รหัสบาร์โค้ด : 59-33
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : จันทนา อินทฉิม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-34
รหัสบาร์โค้ด : 59-34
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : นวพร ธานีวัฒน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-35
รหัสบาร์โค้ด : 59-35
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : แนวทางการพัฒนาการเบิก–จ่ายของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : สายใจ ชุนประเสริฐ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-36
รหัสบาร์โค้ด : 59-36
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารโปรตุเกส และอาหารมอญ
ผู้แต่ง : ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-37
รหัสบาร์โค้ด : 59-37
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>