ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การด้านอุตสาหกรรมจากการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000
ผู้แต่ง : นายกิตติ กอบัวแก้ว
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 320 ก2551ปจ
รหัสบาร์โค้ด : 000461
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ศาสนศิลป์ขิงศาสนสถานริมฝั่งน้ำกรณีศึกษาชุมชนธนบุรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 จ2550ศน
รหัสบาร์โค้ด : 000307
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสในเอกสารการท่องเที่ยวไทยเพื่อการเรียนรู้และการสอน
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิมา ชุวานนท์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 210 จ2550คศ ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000241
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัย ผลกระทบของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2550 ที่มีต่อการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2552
ผู้แต่ง : อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ส2552ผก ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000176
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : งานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบ "เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู และคุณลักษณะความเป็นครู" ของนักศึกษาในวิทยาลัยครูธนบุรีก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบเต็มรูป
ผู้แต่ง : รศ. ทัศนีย์ ศุภเมธี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ท2535กป
รหัสบาร์โค้ด : 000127
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง จิตสำนึกครู ภาค 2 : การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมสร้างเสริมติตสำนึกครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 น2550จส ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000207
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 พ2547กศ ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000102
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การวิจัยและพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครู : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ผู้แต่ง : ดร. สุรางคนา มัณยานนท์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ส2551รง
รหัสบาร์โค้ด : 000144
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา 9 วัด
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สุภาพร มากแจ้ง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 ส2545รง
รหัสบาร์โค้ด : 000073
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศคึกษากรุงเทพมหานคร เขต3
ผู้แต่ง : นงเยาว์ อุทุมพร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 น2550ปจ
รหัสบาร์โค้ด : 000129
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>