ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2542 - 2546
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี รามสูต
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ป2547กตฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000017
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : โครงการวิจัยสภาพการจัดบริการเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 0-6 ปี
ผู้แต่ง : อุมาพร หล่อสมฤดี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140อ2534สก
รหัสบาร์โค้ด : 000227
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัย การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง : วันเพ็ญ ผ่องกาย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ว2552กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000113
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์
ผู้แต่ง : ร.ท.หญิงสุดาวรรณ เครือพานิช
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ส2552รง
รหัสบาร์โค้ด : 000117
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัย สถานภาพและความต้องการของผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ส2549สภ
รหัสบาร์โค้ด : 000116
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ความรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โรงเรียนเมืองเชียงราย
ผู้แต่ง : นฤมล รัชนีวงศ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140น2552คร
รหัสบาร์โค้ด : 000097
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษา ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทำงานของผู้สำเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา
ผู้แต่ง : ดร.ประยูร ศีรประสาธน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ป2535คส
รหัสบาร์โค้ด : 000098
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวนนณ ตันติรจนาวงศ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ส2553รก
รหัสบาร์โค้ด : 000224
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
ผู้แต่ง : อมร ไชยแสน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ150อ2547กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000194
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง ตัวแปรที่สัมพันธ์กับเงินออมของครอบครัวข้าราชการครูที่สอนระดับช่วงชั้นที่1-2สังพื้นฐานกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐานในเขตพื้นฐานที่การสึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พูนศิริ วัจนะภูมิ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140พ2550ตป
รหัสบาร์โค้ด : 000106
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>