ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : Research report The Effective of TiO2 Coated Cotton Mask Fabrics to treat Inhaled Air Pollutants
ผู้แต่ง : Amornrat Chaikritsadakarn
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 A2008TE
รหัสบาร์โค้ด : 000532
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยและพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองและเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ : การศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : นางสาวพรศิริ กองนวล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 410 พ2550กจ
รหัสบาร์โค้ด : 000825
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : โครงการการศึกษาการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน
ผู้แต่ง : รศ.วิไล ตั้งจิตสมคิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 410 ว2545คก
รหัสบาร์โค้ด : 000827
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านและชุมชนเมืองของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 410 ส2546กศ ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 9898
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้แต่ง : นายประเวศน์ วงษ์คำชัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 310 ป2551กว
รหัสบาร์โค้ด : 001229
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาประชามติสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพิทย์ อิรทรชัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 310 ป2554กพ
รหัสบาร์โค้ด : 001228
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย ศักยภาพการผลิตปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดราชบุรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี สิมะกรพินธ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 ส2551ศภ ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000539
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : วิจัยและพัฒนาระบบกาารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน : การศึกษาการเพ้นท์ภาพบนกระดองปู หมู่บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส ด้วงสุวรรณ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 410 จ2551กว
รหัสบาร์โค้ด : 000817
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการประเมินผลโครงการจัดการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ม2549รง
รหัสบาร์โค้ด : 000555
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย - ภาษามือไทย ( สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ช่วงชั้นที่ 1 )
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 310 ศ2552รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000452
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>