ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการศึกษาแนวโน้มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับอนาคต
ผู้แต่ง : พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120ส2549รง
รหัสบาร์โค้ด : 000074
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างวัด โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน:กรณีศึกษาวัดอภิญญาเทสิตธรรม(วัดนาหลวง)อำเภอบ้านผือ จังวัดอุดรธานี
ผู้แต่ง : กิติ ดุจเพ็ญ และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120ส2549รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000075
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามสภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2548-2549
ผู้แต่ง : คณะผู้วิจัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110อ2551กส
รหัสบาร์โค้ด : 000193
สถานะ : มีคนยืมแล้ว ^^      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110อ2541ภว
รหัสบาร์โค้ด : 000056
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์สถาบันราชภัฎภูเก็ต
ผู้แต่ง : อรุณศรี กำลัง และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110อ2544กต
รหัสบาร์โค้ด : 000057
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ปีการศึกษา 2544-2545
ผู้แต่ง : สำนักวิจัย สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2547กผ
รหัสบาร์โค้ด : 0000199
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฎร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง : ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2547กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000046
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การวางแผนประกอบอาชีพและแนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ผู้แต่ง : เสาวคนธ์ ศรีสุคนธรัตน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2548กว
รหัสบาร์โค้ด : 000047
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2546-2547
ผู้แต่ง : เสถียร แก้วพระปราบ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2548กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000048
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : สถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2545-2546
ผู้แต่ง : สมประสงค์ เสนารัตน์ และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2548สภ
รหัสบาร์โค้ด : 000049
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>