ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : การพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสนาตามหลักสติปัฏฐาน 4
ผู้แต่ง : สุวิมล ห้องเสงี่ยม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ส2547กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000174
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ150 ส2550รง
รหัสบาร์โค้ด : 000143
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การศึกษาสภาพและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้แต่ง : นางอรปราง สัมพันธ์ภักดี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ส2552กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000145
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรในจังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 210 ด2549รง
รหัสบาร์โค้ด : 000244
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การประเมินประสิทธิภาพการสอนของบุคลากรสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา จัตุชัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ส2546กป
รหัสบาร์โค้ด : 000142
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาปัญหาและความต้องการของอาจารย์นิเทศก์ในวิทยาลัยครูสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์และอาจารย์พี่เลี้ยงในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีมงคล เทพเรณู
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ศ2534กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000141
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานเรื่องการวิจัยรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิตมหาวิยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้แต่ง : พัชรินทร์ ชันทอง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 130 พ2548รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000086
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง สภาพการจัดอัตรากำลังครูและความพึงพอใจต่อผลการจัดอัตรากำลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง : ดร.อรุณศรี อนันตรศิริชัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 อ2548รง
รหัสบาร์โค้ด : 000146
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัยฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง สภาพการจัดอัตรากำลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง : ดร.อรุณศรี อนันตรศิริชัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 อ2548สภ
รหัสบาร์โค้ด : 000147
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึงพอใจในการทำงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง : อมร ไชยแสน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 อ2549รง
รหัสบาร์โค้ด : 000148
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>