ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการทางวิชาการกรณีศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : อาจารย์วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 130 ว2550กว ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000088
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตการจัดดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพทำขนมโบราณชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ปานชี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 130 ฉ2548รง ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000319
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา และชุมชน โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร มากแจ้ง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 ส2550กว ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000216
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2550-2551
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล ตั้งจิตสมคิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ว2550กต ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000197
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล ตั้งจิตสมคิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ว2550กต ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000035
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2544-2545
ผู้แต่ง : อาจารย์วิภา รัศมีอมรวิวัฒน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ว2546กต
รหัสบาร์โค้ด : 000032
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2550 - 2551
ผู้แต่ง : ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ร2552กต
รหัสบาร์โค้ด : 000030
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2549 - 2550
ผู้แต่ง : ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ร2551กต
รหัสบาร์โค้ด : 000029
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ :
ผู้แต่ง :
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ :
รหัสบาร์โค้ด :
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคบุคลากรประจำการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา เพิ่มพูล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ว2550กว ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000203
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>