ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักธรรมอิทธิบาท4 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 น2552กพ ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000232
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักธรรมอิทธิบาท4 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 น2552กพ ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000231
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การติดตามผลบัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2546 - 2547
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ วรรณโกมล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 ว2548กต ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000034
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมของวิทยากร
ผู้แต่ง : รศ.ดร. อินทร์ ศรีคุณ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ช2536รง
รหัสบาร์โค้ด : 000124
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการแนะแนวมิติใหม่
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ก2545รง
รหัสบาร์โค้ด : 000121
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ :
ผู้แต่ง :
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ :
รหัสบาร์โค้ด :
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน
ผู้แต่ง : นางพรรณงาม สุวัฒน์เมฆินทร์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 อ2546คต
รหัสบาร์โค้ด : 000119
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ( กศ.บป. )
ผู้แต่ง : คณะกรรมการการวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาโครงการ กศ. บป.
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ค2538กว
รหัสบาร์โค้ด : 000123
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์กุหลาบ รัตนสัจธรรม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ก2546กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000122
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา
ผู้แต่ง : ดร.มานิต บุญประเสริฐ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ม2549กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000137
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>