ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการสืบทอดภูมิปัญญาพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา สวัสดิชีวิน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 อ2550กส
รหัสบาร์โค้ด : 000294
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อเฝ้าระวังน้ำในคลองสำโรงกรณีศึกษาตลาดน้ำโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราย์สุวรรณี สิมะกรพินธ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 250 ส2552กจ
รหัสบาร์โค้ด : 000321
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : A study of the Chinese Language Summer Camp student's Behavior in Kunming, China and the Thai - Chinese Intership Exchanged
ผู้แต่ง : Pornsiri Kongnual
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 P2007AS
รหัสบาร์โค้ด : 000296
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ส2550คภ
รหัสบาร์โค้ด : 000285
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองสำโรง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี สิมะกรพินธ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ส2552กว
รหัสบาร์โค้ด : 000289
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การลดค่าพลังงานไฟฟ้าอาาร2 โดยวิธีการแก้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
ผู้แต่ง : อาจารย์สุนทร เกตุสุขาวดี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 310 ก254กล
รหัสบาร์โค้ด : 000435
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานผลการวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐัศแก้ว ศรีสด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 310 ฐ2550รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000440
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานผลการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมสร้างโปรแกรม
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐัศแก้ว ศรีสด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 310 ฐ2548กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000438
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : งานวิจัยเรื่อง ศึกษาทัศนะของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ที่มีต่อการประเมินผลโดยใช้แฟ้มผลงานดีเด่น
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์วิไล ตั้งจิตสมคิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ว2542ศษ
รหัสบาร์โค้ด : 000170
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานระดับปริญญาตรี
ผู้แต่ง : ลือเดช ปิตุพงศ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 310 ล2551กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000448
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>