ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญาตรีจากสถาบันราชภัฎยะลา ปีการศึกษา 2543-2544
ผู้แต่ง : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฎยะลา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2544กต
รหัสบาร์โค้ด : 000041
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เชิงสำรวจเรื่องการติดตามภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจต่อการจัตการศึกษาของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกสถาบัณ สถาบัณราชภัฎสวนดุสิต
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2545กต
รหัสบาร์โค้ด : 000191
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัยเรื่องภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามปิการศึกษา 2545-2546
ผู้แต่ง : อุไรวรรณ วิจารณกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ส2546ภว
รหัสบาร์โค้ด : 000043
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางปีการศึกษา 2556-2557
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ค2548ภว
รหัสบาร์โค้ด : 000007
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฎิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2551
ผู้แต่ง : คณะกรรมการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ค2551คพ
รหัสบาร์โค้ด : 000008
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องภาวะการมีงานทำและคุณภาพในการทำงานของผู้จบอุดมศึกษา:กรณีศึกษา บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ช-ภว
รหัสบาร์โค้ด : 000011
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2547
ผู้แต่ง : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ง2548ภว
รหัสบาร์โค้ด : 000009
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยสภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ช2549สภ
รหัสบาร์โค้ด : 000196
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฎร้อยเอ็ดปีการศึกษา2546-2547
ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ ดาแก้ว
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ธ2548กศล.1
รหัสบาร์โค้ด : 000189
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่หน่วยงานต้องการ
ผู้แต่ง : ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110ป2539กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000015
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ] Next>>