ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ผู้แต่ง : นายอำรุง จันทวานิช
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ม2542ภม
รหัสบาร์โค้ด : 000109
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยตามแนววิถีพุทธ:กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ผู้แต่ง : คณะผู้ดำเนินการวิจัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ม2547กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000110
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการศึกษาผลการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผู้แต่ง :
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ว-กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000114
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ผู้แต่ง : ทิพภา ปลีหะจินดา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ130ท2548คต
รหัสบาร์โค้ด : 000084
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยสื่อการศึกษาสำเร็จรูป เรื่อง การดูแลตัวเองและครอบครัวกรณีการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมฑล
ผู้แต่ง : ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ130ศ2548สก
รหัสบาร์โค้ด : 000089
สถานะ : มีคนยืมแล้ว ^^      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาในมุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่ง : นายขจเดช เจริญพร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ข2549ภค
รหัสบาร์โค้ด : 000090
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิจัยและพัฒนาผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเด์กปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง :
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ค2547กว
รหัสบาร์โค้ด : 000091
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการศึกษาความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวีชาชีพและประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูงในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
ผู้แต่ง : นางชินาตย์ ไกรนารถ นางสาวอมร ไชยแสน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ140ช2547กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000092
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120ศ2548รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000071
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการพัฒนาและการนำนวัตกรรมทางการศึกษาจากห้องปฎิบัติการคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สู่โรงเรียน
ผู้แต่ง : อาจารย์ ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120ศ2550รง
รหัสบาร์โค้ด : 000072
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 307 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>