ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบบูรณาการในการเรียนการสอนวิชาชีพ
ผู้แต่ง : สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120ส-กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000079
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างชุดการเรียนรายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นเรื่อง
ผู้แต่ง : อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120อ2544รง
รหัสบาร์โค้ด : 000080
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ผู้แต่ง : จุมพจน์ วนิชกุล และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ130จ2547คก
รหัสบาร์โค้ด : 000082
สถานะ : มีคนยืมแล้ว ^^      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป:ศึกษาเฉพาะรายวิชาการพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต (GEHS1120)
ผู้แต่ง : เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120ก2552กว
รหัสบาร์โค้ด : 000059
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนาศึกษากรณีแหล่งการเรียนรู้:กรณีศึกษาวัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่ง : กรีสุดา เฑียรทอง และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ130ก2546รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000081
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการหลักสูตรอบรมระยะสั้นและความต้องการในการเปิดสอนหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ผู้แต่ง : ประภาศรี อึ่งกุล อึ่งกุล และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120ป2547กป
รหัสบาร์โค้ด : 000063
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : งานวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำ
ผู้แต่ง : กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120ก2551กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000058
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการศึกษาแนวโน้มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับอนาคต
ผู้แต่ง : พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120ส2549รง
รหัสบาร์โค้ด : 000074
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างวัด โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน:กรณีศึกษาวัดอภิญญาเทสิตธรรม(วัดนาหลวง)อำเภอบ้านผือ จังวัดอุดรธานี
ผู้แต่ง : กิติ ดุจเพ็ญ และคณะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ120ส2549รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000075
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามสภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2548-2549
ผู้แต่ง : คณะผู้วิจัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ110อ2551กส
รหัสบาร์โค้ด : 000193
สถานะ : มีคนยืมแล้ว ^^      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>