รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
281
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 170 พ2545ศค
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.) ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา 2544
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
The study of the Opinions of the students towards the role of their advisors under the In-service training Program at Rajabhat Institute Phuket in the year 2001
ชื่อผู้แต่ง ::
นางพวงทิพย์ รักแต่งาม
ปีที่พิมพ์ ::
2545
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
สำนักพิมพ์ ::
ภูเก็ต
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
ความคิดเห็นของนักศึกษา
หัวเรื่อง 3 ::
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
103
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000166