รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
194
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 310 ศ2552รบ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย - ภาษามือไทย ( สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ช่วงชั้นที่ 1 )
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Intelligent Thai-Thai Sign Language Machine Translation ( for deaf students at the first level )
ชื่อผู้แต่ง ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด
ปีที่พิมพ์ ::
2552
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
ระบบการแปลอัจฉริยะ
หัวเรื่อง 2 ::
ภาษาไทย
หัวเรื่อง 3 ::
ภาษามือไทย
หัวเรื่อง 4 ::
นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
106
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
000452