ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ ในวันที่ 3 และ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยวิทยากร
คุณธรรมภรณ์​ ประภาสะวัต​
(P2.8 รองรับสังคมสูงวัย)
ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ศ.ดร.พรรณี​ บัวเล็ก
(P2.8 รองรับสังคมสูงวัย, ภาพรวม, การเขียนชุดโครงการ)
ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว