บันทึกความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพ การขับเคลื่อนงานของ ขบวนองค์กร ชุมชนกทม. ขบวนองค์กร ชุมชนสป.

บันทึกความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพ การขับเคลื่อนงานของ ขบวนองค์กร ชุมชนกทม. ขบวนองค์กร ชุมชนสป.

บันทึกความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพ การขับเคลื่อนงานของ ขบวนองค์กร ชุมชนกทม. ขบวนองค์กร ชุมชนสป.

ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิสื่อสังคม

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกความร่วมมือ.pdf

Loading

ความร่วมมือ