คู่มือการเลี้ยงเป็ดปากน้ำเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คู่มือการเลี้ยงเป็ดปากน้ำเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คู่มือการเลี้ยงเป็ดปากน้ำเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายศักดิ์พัฒ รักษาชล (ผู้ใหญ่ศักดิ์) ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าว

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 12 บ้านคลองบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ออกแบบประสบการณ์เชิงอนุรักษ์ทักษะอาชีพการเลี้ยงเป็ดปากน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดย ดร.วีรชัย คำธร – มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คู่มือนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ปีสำเร็จ 2566

ดาวน์โหลด (Download)

คู่มือการเลี้ยงเป็ดปากน้ำเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร.pdf

 

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย