เข้าร่วมราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

เข้าร่วมราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้เข้าร่วมงาน ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 RUNIRAC VII The Rajabhat University National and International Research and Academic Conferenceในหัวข้อเรื่อง วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ “สังคมก้าวหน้า เศษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้

โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
รองอธิการบดี ดร.พรศิริ กองนวล
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.วีรชัย คำธร
และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เข้าร่วมงานในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว