อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)

ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ของโครงการ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบความสำคัญและแนวทางการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจกระบวนการของเส้นทางสู่ผลกระทบของงาน (Impact Pathway)
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคำนวณผลกระทบของโครงการได้

วิทยากรโดย

  1. รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในวันที่ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2567

ลงทะเบียนได้ที่ https://center.dru.ac.th/s/fN

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา